Disciplinaire procedures

Disciplinaire procedures bij overtredingen en beroep aantekenen

Door ondertekening van de Code of Ethics verplicht de fokker zich integer te gedragen ten opzichte van de organisaties, zijn fokprogramma (waaronder dit Fok- en Registratiereglement), zijn collega's alsmede zijn puppykopers.

10.1 Overtreding van het Fok- en Registratiereglement of de Ethische Code

10.1a Indien de fokker de Ethische Code en/of het Fok- en Registratiereglement van ALFA Europe overtreedt, kan de overtreding worden gepubliceerd op de website van ALFA-Europe. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan de fokker in de toekomst worden uitgesloten van het registreren van fokhonden en nesten.

10.1b Disciplinaire maatregelen kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:

Verzoek tot correctie:

Als een fokker een administratieve fout maakt met betrekking tot het registratiereglement, wordt de fokker per mail verzocht de fout te herstellen. Dergelijke fouten/verzoeken worden niet gepubliceerd.

Waarschuwingen:

Indien de fokker de Ethische Code en/of dit Fok- en Registratiereglement overtreedt, krijgt de fokker per e-mail een officiële waarschuwing van het bestuur. Dit wordt niet gepubliceerd.

Schorsingen/uitsluitingen:

Indien de fokker de Ethische Code en/of dit Fokreglement ernstiger en/of herhaaldelijk overtreedt, kan de fokker worden geschorst of zelfs uitgesloten.

De overtreding wordt binnen het bestuur besproken en passende disciplinaire maatregelen worden genomen. De fokker ontvangt deze beslissing per e-mail en aangetekend.

Let op: Voordat een schorsing of uitsluiting wordt gepubliceerd, heeft de fokker het recht zijn zaak te laten beoordelen door een onafhankelijke commissie (zie art. 10.2).

10.1c Indien de fokker niet binnen 14 dagen gebruik maakt van zijn recht om zijn zaak te laten beoordelen door een onafhankelijke commissie, wordt de tuchtmaatregel gepubliceerd (zie art. 10.3b).

10.2 Een beroep doen op een onafhankelijke commissie

10.2a De fokker krijgt de gelegenheid om binnen 14 dagen nadat hij op de hoogte is gesteld van de beslissing van het bestuur van ALFA-Europe in beroep te gaan.

10.2c Beide partijen wordt gevraagd een gelijk aantal leden voor deze commissie te benoemen. Elke partij kan maximaal twee leden benoemen die ervaring hebben met de aangelegenheid. Deze commissie moet een extra lid benoemen waar beide partijen het over eens zijn.

Opmerking: Bestuursleden van ALFA-Europe kunnen niet worden benoemd wanneer een van de conflicterende partijen ALFA-Europe of een van haar bestuursleden is.

10.3 Beroepsprocedure

10.3a De fokker moet binnen een week nadat hij per aangetekend schrijven op de hoogte is gesteld van de beslissing (of klacht) van het bestuur van ALFA-Europe in beroep gaan. Het beroepschrift moet worden ingediend bij info.alfa.europe@gmail.com

10.3b Gedurende het beroep wordt de publicatie van het initiële besluit van het bestuur tot publicatie van de overtreding van de fokker op de website gestaakt.

10.3c Het beroepschrift dient vergezeld te gaan van alle bescheiden ter onderbouwing van de gronden van het beroepschrift. Beide partijen zijn verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van alle relevante documenten aan de leden van de Onafhankelijke Commissie en aan ALFA-Europe.

10.3d De onafhankelijke commissie inclusief het toegevoegde lid dient te worden benoemd binnen 60 dagen vanaf het moment dat het beroep is ingediend. Documenten moeten beschikbaar zijn op de dag dat de commissie wordt geïnstalleerd. Indien de partij die beroep wil aantekenen geen lid (leden) voor deze commissie benoemt of niet binnen 28 dagen de relevante documenten aanlevert, vervalt het beroep.

10.3e De leden van de Onafhankelijke Commissie kiezen een voorzitter en een secretaris. De wijze waarop de Onafhankelijke Commissie het beroep behandelt, is naar eigen goeddunken. 

10.3f De Onafhankelijke Commissie is gerechtigd aanvullende informatie te vragen aan de bezwaarde partijen (ALFA-Europe ontvangt altijd een kopie van de aanvullende informatie).

10.3g Na inzage van de zaak ontvangen de conflicterende partijen de door de Onafhankelijke Commissie toegelichte uitkomst schriftelijk, uiterlijk drie maanden nadat de Commissie met haar werkzaamheden is begonnen.

10.3u De uitkomst van de Onafhankelijke Commissie is gebaseerd op de meerderheid van stemmen en is definitief. Partijen ontvangen de door de Onafhankelijke Commissie toegelichte uitkomst schriftelijk. Het bestuur van ALFA-Europe ontvangt een afschrift van het definitieve besluit.

nl_NLDutch