Disciplinární řízení

Disciplinární řízení v případě porušení a podání odvolání

Podpisem Etického kodexu se chovatel zavazuje jednat bezúhonně ve vztahu k organizacím, svému chovatelskému programu (včetně tohoto chovatelského řádu a Etického řádu), svým kolegům i ke kupujícím štěňat.

10.1 Porušení chovatelského řádu a registračního řádu nebo Etického kodexu

10.1a Pokud chovatel poruší Etický kodex a/nebo Chovatelský řád a Registrační řád ALFA Europe, může být porušení zveřejněno na webových stránkách ALFA-Europe. V závislosti na závažnosti přestupku může být chovateli v budoucnu zakázána registrace chovných psů a vrhů.

10.1b Disciplinární měření lze rozdělit do tří kategorií:

Žádost o opravu:

Pokud se chovatel dopustí administrativní chyby v registračním řádu, bude chovatel požádán poštou, aby chybu napravil. Takové chyby/požadavky nebudou zveřejněny.

Upozornění:

Pokud chovatel poruší Etický kodex a/nebo tento chovatelský řád a registrační řád, chovatel obdrží e-mailem oficiální varování od představenstva. Toto nebude zveřejněno.

Pozastavení/výjimky:

Pokud chovatel poruší Etický kodex a/nebo tento chovatelský řád závažněji a/nebo opakovaně, může být chovatel suspendován nebo dokonce vyloučen.

Přestupek bude projednán v radě a budou přijata příslušná disciplinární opatření. Toto rozhodnutí chovatel obdrží emailem a doporučeně poštou.

Poznámka: Před zveřejněním pozastavení nebo vyloučení má chovatel právo na posouzení jeho případu nezávislou komisí (viz čl. 10.2).

10.1c Pokud chovatel do 14 dnů nevyužije svého práva na projednání jeho případu nezávislou komisí, bude disciplinární měření zveřejněno (viz čl. 10.3b).

10.2 Podání odvolání k nezávislému výboru

10.2a Chovatel dostane možnost podat odvolání do 14 dnů poté, co mu bylo oznámeno rozhodnutí představenstva ALFA-Europe.

10.2c Obě strany budou požádány, aby jmenovaly stejný počet členů tohoto výboru. Každá strana může jmenovat maximálně dva členy, kteří mají s danou věcí zkušenosti. Tento výbor musí jmenovat dalšího člena, na kterém se obě strany dohodnou.

Poznámka: Členové představenstva ALFA-Europe nemohou být jmenováni, pokud jedna z konfliktních stran je ALFA-Europe nebo některý z jejích členů představenstva.

10.3 Proces odvolání

10.3a Chovatel se musí odvolat do jednoho týdne poté, co byl doporučeným dopisem vyrozuměn o rozhodnutí (nebo stížnosti) představenstva ALFA-Europe. Odvolání je třeba podat na info.alfa.europe@gmail.com

10.3b Během odvolání bude zveřejnění prvotního rozhodnutí rady o zveřejnění přestupku chovatele na webu pozastaveno.

10.3c K písemnému odvolání musí být přiloženy všechny dokumenty dokládající důvody odvolání. Obě strany jsou odpovědné za včasné poskytnutí všech relevantních dokumentů členům Nezávislého výboru i ALFA-Europe.

10.3d Nezávislý výbor včetně dalšího člena musí být jmenován do 60 dnů od okamžiku podání odvolání. Dokumenty musí být k dispozici v den ustavení výboru. Pokud strana, která chce podat odvolání, nejmenuje člena(y) do tohoto výboru nebo neposkytne příslušné dokumenty do 28 dnů, odvolání bude zrušeno.

10.3e Členové Nezávislého výboru volí předsedu a tajemníka. Způsob, jakým Nezávislý výbor naloží s odvoláním, bude na jejím vlastním uvážení. 

10.3f Nezávislý výbor je oprávněn požadovat od odvolaných stran dodatečné informace (ALFA-Europe vždy obdrží kopii doplňujících informací).

10.3g Po nahlédnutí do případu obdrží sporné strany písemně výsledek vysvětlený Nezávislým výborem, a to nejpozději do tří měsíců poté, co výbor zahájil svou práci.

10.3h Výsledek nezávislého výboru je založen na většině hlasů a bude konečný. Strany obdrží výsledek vysvětlený nezávislým výborem písemně. Správní rada ALFA-Europe obdrží kopii konečného rozhodnutí.

cs_CZCzech