Etický kodex

Následující prohlášení je příslibem dodržování následujícího Etického kodexu, podepsaného každým chovatelem, jehož psi a vrhy jsou uznáni a registrováni u nadace ALFA-Europe.

Etický kodex není jen slib bez závazku. Podpisem se chovatel podřizuje tomuto Řádu.

Z důvodu transparentnosti je rozdělena do tří částí:

1) Sliby vůči ALFA-Europe;

2) Sliby vůči kupci štěněte a

3) Sliby vůči kolegům chovatelům.

Etický kodex by měl být podepsán pouze jednou, ale pokaždé, když chovatel podá novou žádost o registraci, bude to považováno za potvrzení tohoto slibu. Pokud chovatel poruší tento Etický kodex, vrhy a/nebo psi tohoto konkrétního chovatele nebudou mít v budoucnu nárok na registraci.

Sliby vůči ALFA-Europe

 1. Slibuji, že nebudu diskreditovat nadaci ALFA-Europe, její členy představenstva ani jejich chovatelský řád a registrační řád. V důsledku toho slibuji, že nebudu odkazovat na chovatele, kteří chovají s australskými labradoodlemi nebo podobnými labradoodlemi, kteří nejsou registrováni u ALFA-Europe. V případě neshody nebo konfliktu budu jednat podle čl. 37 a 38.
 2. Beru na vědomí, že pokud nebudu dodržovat tento Etický kodex, nebudu nadále moci své psy a jejich potomky registrovat. Mohu se spolehnout na uctivé a spravedlivé jednání ze strany představenstva ALFA-Europe, pokud tato situace nastane. Ani ALFA-Europe, ani já nebudeme tuto záležitost veřejně projednávat, ale jsem si vědom toho, že dle čl. 17 mé porušení Etického kodexu a/nebo chovatelského řádu a registračního řádu bude zveřejněno (viz také čl. 16 a 17).
 3. Když budu na svých stránkách odkazovat na své chovné psy, použiji pouze název: AES Australian Labradoodles.
 4. Popravdě poskytnu ALFA-Europe všechny informace potřebné k tomu, abych mohl zaregistrovat svůj chovný materiál a jeho potomstvo. Nebudu zatajovat ani zatajovat informace, které mohou být relevantní pro (budoucí) zdraví australských labradoodles registrovaných u ALFA-Europe.
 5. Budu chovat v souladu s chovatelským řádem a registračním řádem ALFA-Europe a zajistím, aby zdraví plemene AES australský labradoodle hrálo hlavní roli v mém chovatelském programu.
 6. Pokud chovám jiná oficiálně uznaná plemena, předložím spolu s tímto etickým kodexem platnou a věrnou kopii své členské karty tohoto oficiálního chovatelského klubu v mé zemi.
 7. Nechám si identifikovat svůj chovný materiál i jejich potomstvo pomocí mikročipu a DNA profilu včetně ověření původu. Když byl pes dovezen do Evropy, provede Van Haeringen Laboratory (v Nizozemsku) nový test DNA, aby se určil jeho profil DNA.
 8. V případě, že laboratoř potřebuje nový vzorek, protože vzorek DNA nestačil ke správné analýze nebo pokud by byla ověřovací analýza rodiče sporná, slibuji spolupráci a předání nových vzorků DNA (podle pokynů ve formuláři pro předložení vzorku) za účelem získat správný výsledek. 
 9. Jméno a trvalá identifikační čísla (číslo mikročipu a DNA-profil) budou uvedeny na veškeré korespondenci nebo na úředních dokumentech, jako jsou zdravotní testy, přihlášky a další registrační formuláře, aby bylo možné kdykoli určit identitu psa. .
 10. Slibuji, že odevzdám registrační formuláře včas, jak je uvedeno v Chovatelském řádu a Registračním řádu, aby nedošlo k prodlení v procesu registrace.
 11. Souhlasím s tím, že u každé žádosti může ALFA-Europe kontrolovat prezentovaná data na všech příslušných úrovních úřadu. Poskytnu k tomu společnosti ALFA-Europe písemné svolení, bude-li o takové povolení požádáno. To může být případ, kdy podepsaný Etický kodex není akceptován jako povolení k dotazům.
 12. Registrační logo ALFA-Europe umístím vedle nebo pod nejvýraznější obrázek každého registrovaného psa. Slibuji, že toto registrační logo se svým jedinečným číslem bude přímým odkazem na příslušnou registrační stránku ALFA-Europe.
 13. Zajišťuji, že každé štěně nevybrané do chovu, stejně jako psi v důchodu budou kastrováni nebo kastrováni. Chovná štěňata, která ze zdravotních důvodů nebyla způsobilá k registraci, budou rovněž kastrována.
 14. Slibuji, že se zúčastním zdravotního průzkumu konaného mezi všemi kupujícími štěňat za účelem sledování zdraví celé populace.
 15. Můj web bude mít na indexové stránce výrazný odkaz (není skrytý) na webovou stránku ALFA-Europe.
 16. Souhlasím s tím, aby mě mohla navštívit rada ALFA-Europe nebo její zástupce (např. vyžádaný veterinární lékař v zemi chovatele), aby si prohlédl mé chovatelské prostory a mé psy (včetně mé administrativy ohledně ALFA-Europe). V případě, že poruším Etický kodex nebo Chovatelský řád a Registrační řád, přijme představenstvo ALFA Europe příslušná opatření, jak je uvedeno v následujících článcích.
 17. V případě, že budu obviněn z porušení etického kodexu nebo chovatelského řádu a registračního řádu, které vede k pozastavení nebo vyloučení, mohu požádat nezávislou komisi, aby se mým případem zabývala. Ani ALFA-Europe, ani já nebudu diskutovat o tomto problému veřejně, např. na webových stránkách, na fórech nebo v mailing listech atd. Přijmu konečný verdikt Nezávislého výboru a nebudu napadat konečný verdikt právními kroky.
 18. Pokud nezávislá komise rozhodne proti mému případu, souhlasím s tím, že mé jméno, název mé chovatelské stanice, moje webové stránky a porušení budou zveřejněny na webových stránkách ALFA-Europe v souladu s Disciplinárním řádem. Rozhodnutí, že moje vrhy a štěňata již nejsou způsobilé k registraci, bude také zveřejněno. Těmto zveřejněním nelze zabránit ani je napadnout právními kroky.

Poznámka: Přečetl jsem a rozumím Disciplinárnímu řádu (viz příloha Chovatelského řádu a Evidenčního řádu). 

 1. Souhlasím, že v případě neshody ohledně výkladu různých překladů bude rozhodující anglická verze Etického kodexu a Chovatelského řádu a Registračního řádu ALFA Europe.

Sliby vůči kupci štěněte

 1. Pokud zaregistruji své australské labradoodly u ALFA-Europe, uvědomím si, že nemohu být členem (australské) organizace labradoodle kromě chovatelského klubu evropských chovatelů (IEALB), kteří své australské labradoodly zaregistrovali u ALFA-Europe. Loga těchto dalších organizací na svých stránkách zveřejňovat nebudu.
 2. Informace na mých stránkách, které jsou v rozporu s Pravidly ALFA-Europe (Etický kodex nebo Chovatelský a registrační řád), lze nařídit k odebrání nebo opravě.
 3. Budu chovat v souladu s chovatelským řádem a registračním řádem ALFA-Europe a zajistím, aby zdraví plemene AES australský labradoodle hrálo hlavní roli v mém chovatelském programu.  
 4. Slibuji, že budu chovat pouze australské labradoodly AES. Slibuji, že nebudu chovat podobné labradoodle. Smím chovat jiná mezinárodně uznávaná plemena, ale pouze tehdy, když jsem zároveň členem daného oficiálního chovatelského klubu a chovám podle pravidel tohoto chovatelského klubu v dané zemi (viz čl. 5). Z důvodu transparentnosti slibuji, že na indexové stránce svého webu viditelně prohlásím, jaká další plemena chovám.
 5. Nebudu požadovat vstupní poplatek za uvedení jména potenciálního kupce štěněte na čekací listinu, ale smím požadovat zálohu až do výše ekvivalentu 100,- Euro za předpokladu, že jsem se setkal s potenciálním kupcem štěněte a že kupec štěněte získá štěně do jednoho roku.
 6. Když organizuji den otevřených dveří za účelem vystavování svých psů, mohu požadovat přiměřený vstupní poplatek, abych dostal zaplacené náklady. 
 7. Prohlašuji, že moje štěňata budou vychovávána a socializována v mé rodině nebo v rodině opatrovníka.  
 8. Všem kupujícím štěňat poskytnu všechny potřebné informace. Na požádání jim ukážu všechny zdravotní doklady včetně RTG. Zajistím, aby kupující štěňat byli dostatečně informováni o tom, o co je potřeba se starat a jak štěně vycvičit. Slibuji, že kupujícímu štěněte pomůžu radou, když to bude potřeba.
 9. Před podepsáním kupní smlouvy poskytnu potenciálním kupcům štěňat možnost nechat si otestovat jejich alergii tím, že tyto osoby (osoby) nechám přijít do kontaktu s osvědčeným australským labradoodlem AES přátelským k alergiím v prostředí příznivém pro alergiky.

29 V kupní smlouvě je uvedeno, že štěně během prvních 24 měsíců svého života trpí život ohrožujícím genetickým onemocněním. Chovatel se dle smlouvy bude podílet na nákladech nutných veterinárních ošetření maximálně prodejní cenou štěněte. Další podrobnosti budou upřesněny v kupní smlouvě.

 1. Ve smlouvě uvedu, že když má štěně odejít do jiné rodiny, měl by kupující kontaktovat chovatele (nebude povoleno, aby bylo štěně nabízeno nebo prodáváno přes internet nebo prostřednictvím inzerátu v novinách). Pomohu s výměnou štěněte, pokud to majitel není schopen, včetně zprostředkování finančního vyrovnání mezi kupujícím štěněte a novým majitelem.
 2. Zajišťuji kupujícím štěňat, aby obdrželi certifikovaný rodokmen ALFA-Europe (včetně originálních dokumentů týkajících se DNA profilování a ověření původu).

Sliby vůči kolegům chovatelům

 1. Budu se ke svým kolegům chovatelům chovat férově as respektem a poskytnu jim veškeré informace, které potřebují k nákupu chovného psa/štěněte ode mě. Abych se později vyhnul neshodám, slibuji, že u každé obchodní dohody mezi mými kolegy chovateli a mnou (nákup/prodej chovných zvířat a nákup/prodej služeb hřebčína) uzavřu smlouvu.

Poznámka: V případě neshody s kolegou chovatelem slibuji řešení dle čl.37 a 38. 

 1. Pokud prodám chovné štěně nebo chovného psa, musím novému majiteli předat všechny originály dokladů tohoto chovného štěněte nebo chovného psa. V případě, že bylo štěně nebo pes prodáno chovateli, který žije v zahraničí, zašlu tyto dokumenty doporučeně.  
 2. Slibuji, že pokud prodám chovné štěně budoucímu chovateli, budu tohoto nového chovatele trénovat a jakýmkoliv způsobem mu pomáhat, abych mu pomohl stát se zodpovědným chovatelem.
 3. Mám povoleno využívat opatrovnické rodiny, pokud to chovatel mého chovného psa výslovně nezakázal v naší kupní/prodejní smlouvě nebo to není jedna z podmínek sepsaných ve smlouvě uzavřené v případě chovu (viz čl. 32 .).
 4. Pokud chovné štěně trpí genetickou vadou nebo se ukáže, že chovné štěně se jeví jako nevhodné do chovu, má kupující štěně právo získat nové štěně ze stejné chovné linie (nebo jiné štěně, pokud se obě strany dohodly na to), za cenu psího mazlíčka. Štěně, které nesplnilo podmínky, musí být vykastrováno.
 5. V případě neshody nebo konfliktu se pokusím tento problém vyřešit uspokojivým způsobem. Pokud sporné strany nebudou schopny problém vyřešit, předložím věc nezávislé komisi (viz Disciplinární řízení ALFA-Europe), od které převezmu výsledek jejich verdiktu.
 6. Slibuji, že poskytnu nezávislému výboru všechny dokumenty, které potřebuje k posouzení mého případu.

 

 1. Svým podpisem prohlašuji, že jsem porozuměl tomuto Etickému kodexu včetně všech jeho důsledků. Prohlašuji, že jsem si přečetl a porozuměl Disciplinárnímu řádu. Souhlasím, že v případě rozdílů ve výkladu z důvodu různých překladů bude rozhodující anglická verze Etického kodexu a Chovatelského řádu a Registračního řádu ALFA Europe. 
 2. Pokud je původní jazyk chovatele jiný než anglický jazyk, rozumím a podepsal jsem i přeloženou verzi.
cs_CZCzech