Ethische code

De volgende verklaring is een belofte om zich te houden aan de volgende Ethische Code, ondertekend door elke fokker wiens honden en nesten erkend zijn door en geregistreerd zijn bij de Stichting ALFA-Europe.

De Ethische Code is niet zomaar een vrijblijvende belofte. Door ondertekening onderwerpt de fokker zich aan dit reglement.

Omwille van de transparantie is het verdeeld in drie secties:

1) Beloften richting ALFA-Europe;

2) Beloftes richting de puppykoper en

3) Beloften richting collega fokkers.

De Code of Ethics mag maar één keer worden ondertekend, maar elke keer dat de fokker een nieuwe registratieaanvraag indient, wordt dit beschouwd als een bevestiging van deze belofte. Als de fokker deze Code of Ethics overtreedt, komen nesten en/of honden van die specifieke fokker in de toekomst niet meer in aanmerking voor registratie.

Beloften richting ALFA-Europe

 1. Ik beloof de stichting van ALFA-Europe, haar bestuursleden of hun fok- en registratiereglement niet in diskrediet te brengen. Bijgevolg beloof ik dat ik niet zal linken naar fokkers die fokken met Australian Labradoodles of Labradoodle look-alikes, die niet geregistreerd zijn bij ALFA-Europe. Bij onenigheid of conflict handel ik volgens art. 37 en 38.
 2. Ik erken dat als ik me niet aan deze ethische code houd, ik mijn honden en hun nakomelingen niet langer kan registreren. Ik kan rekenen op een respectvolle en eerlijke behandeling door het bestuur van ALFA-Europe, mocht deze situatie zich voordoen. Noch ALFA-Europe, noch ikzelf zullen de zaak in het openbaar bespreken, maar ik ben me ervan bewust dat volgens art.17 mijn overtreding van de Code of Ethics en/of Fokkerij- en Registratiereglement zal worden gepubliceerd (zie ook art.16 en 17).
 3. Als ik op mijn website naar mijn fokhonden verwijs, gebruik ik alleen de naam: AES Australian Labradoodles.
 4. Ik zal ALFA-Europe naar waarheid alle informatie verstrekken die nodig is om mijn fokdieren en hun nakomelingen te kunnen registreren. Ik zal geen informatie verzwijgen of achterhouden die relevant kan zijn voor de (toekomstige) gezondheid van de bij ALFA-Europe geregistreerde Australian Labradoodles.
 5. Ik zal fokken volgens het Fok- en Registratiereglement van ALFA-Europe en ik zal ervoor zorgen dat de gezondheid van het AES Australian Labradoodle ras een grote rol speelt in mijn fokprogramma.
 6. Als ik andere officieel erkende rassen fok, zal ik samen met deze Code of Ethics een geldige en waarheidsgetrouwe kopie van mijn lidmaatschapskaart van die officiële rasvereniging in mijn land overleggen.
 7. Ik zal mijn fokdieren en hun nakomelingen laten identificeren door middel van een microchip en een DNA-profiel inclusief afstammingsverificatie. Als een hond in Europa is geïmporteerd, zal er een nieuwe DNA-test worden uitgevoerd door het Van Haeringen Laboratorium (in Nederland) om zijn DNA-profiel te bepalen.
 8. In het geval dat het laboratorium een nieuw monster nodig heeft omdat het DNA-monster onvoldoende was om correct te analyseren of als de ouderverificatie-analyse twijfelachtig was, beloof ik om mee te werken en nieuwe DNA-monsters in te dienen (volgens de instructies op het formulier voor het indienen van monsters) om een goed resultaat krijgen. 
 9. Naam en de permanente identificatienummers (microchipnummer en DNA-profiel) zullen worden vermeld op alle correspondentie of op officiële documenten zoals gezondheidstest-, aanvraag- en andere registratieformulieren, zodat de identiteit van de hond op elk moment kan worden vastgesteld .
 10. Ik beloof de inschrijfformulieren tijdig in te dienen zoals vermeld in het Fokreglement en Inschrijvingsreglement om vertraging in het inschrijfproces te voorkomen.
 11. Ik ga ermee akkoord dat ALFA-Europe bij elke aanvraag de gepresenteerde gegevens mag controleren op alle relevante autoriteitsniveaus. Ik zal ALFA-Europe hiervoor schriftelijk toestemming geven wanneer om die toestemming wordt gevraagd. Dit kan het geval zijn wanneer de ondertekende Ethische Code niet wordt geaccepteerd als toestemming om navraag te doen.
 12. Ik zal het ALFA-Europe registratielogo naast of onder de meest prominente foto van elke geregistreerde hond plaatsen. Ik beloof dat dit registratielogo met zijn unieke nummer een directe link zal zijn naar de juiste registratiepagina van ALFA-Europe.
 13. Ik zorg ervoor dat elke puppy die niet is uitgekozen voor de fokkerij, evenals gepensioneerde honden, worden gecastreerd of gesteriliseerd. Fokpups die vanwege gezondheidsproblemen niet in aanmerking komen voor registratie, worden ook gecastreerd.
 14. Ik beloof om deel te nemen aan een gezondheidsenquête onder alle puppykopers om de gezondheid van de hele bevolking te controleren.
 15. Mijn website zal op de indexpagina een prominente link (niet verborgen) naar de ALFA-Europe website hebben.
 16. Ik ga ermee akkoord dat het bestuur van ALFA-Europe of haar vertegenwoordiger (bijv. een aan te vragen dierenarts in het land van de fokker) mij kan bezoeken om mijn fokbedrijf en mijn honden (inclusief mijn administratie met betrekking tot ALFA-Europe) te inspecteren. In het geval dat ik de Ethische Code of het Fok- en Registratiereglement overtreedt, zal het bestuur van ALFA Europe passende maatregelen nemen zoals vermeld in de volgende artikelen.
 17. In het geval dat ik beschuldigd word van een overtreding van de Code of Ethics of het Fok- en Registratiereglement die leidt tot schorsing of uitsluiting, kan ik een Onafhankelijke Commissie vragen om mijn zaak te bekijken. Noch ALFA-Europe, noch ikzelf zullen de huidige kwestie in het openbaar bespreken, bijvoorbeeld op websites, op forums of in mailinglijsten, enz. Ik accepteer de einduitspraak van de Onafhankelijke Commissie en ik zal de einduitspraak niet aanvechten door juridische stappen te ondernemen.
 18. Als de Onafhankelijke Commissie mijn zaak afwijst, accepteer ik dat mijn naam, de naam van mijn kennel, mijn website en de overtredingen worden gepubliceerd op de website van ALFA-Europe volgens de disciplinaire procedures. Ook wordt het besluit gepubliceerd dat mijn nesten en pups niet meer in aanmerking komen voor registratie. Deze publicaties kunnen niet worden voorkomen of aangevochten door juridische stappen.

Let op: Ik heb de tuchtprocedures gelezen en begrepen (zie bijlage Fokreglement en Registratiereglement). 

 1. Ik ga ermee akkoord dat in geval van onenigheid over de interpretatie van verschillende vertalingen, de Engelse versie van de Code of Ethics en het Fokkerij- en Registratiereglement van ALFA Europe doorslaggevend zal zijn.

Beloftes richting de puppykoper

 1. Als ik mijn Australian Labradoodles registreer bij ALFA-Europe, realiseer ik me dat ik geen lid kan zijn van een (Australische) Labradoodle-organisatie behalve de rasvereniging van Europese fokkers (de IEALB) die hun Australian Labradoodles hebben geregistreerd bij ALFA-Europe. Ik zal geen logo's van die andere organisaties op mijn website publiceren.
 2. Informatie op mijn website die in strijd is met de Regels van ALFA-Europe (Ethische Code of het Fok- en Registratiereglement), kan worden gelast van de website te verwijderen of te corrigeren.
 3. Ik zal fokken volgens het Fok- en Registratiereglement van ALFA-Europe en ik zal ervoor zorgen dat de gezondheid van het AES Australian Labradoodle ras een grote rol speelt in mijn fokprogramma.  
 4. Ik beloof dat ik alleen AES Australian Labradoodles zal fokken. Ik beloof dat ik geen Labradoodle look-alikes zal fokken. Ik mag andere internationaal erkende rassen fokken, maar alleen als ik ook lid ben van die bepaalde officiële rasvereniging en fok volgens de regels van die rasvereniging in dat land (zie art.5). Omwille van de transparantie beloof ik dat ik prominent op de indexpagina van mijn website zal vermelden wat voor andere rassen ik fok.
 5. Ik zal geen inschrijfgeld vragen voor het op mijn wachtlijst zetten van een aspirant-puppykoper, maar ik mag wel een aanbetaling vragen van maximaal 100,- euro op voorwaarde dat ik de aspirant-puppykoper heb ontmoet en dat de puppykoper binnen een jaar een puppy krijgt.
 6. Als ik een open dag organiseer om mijn honden te showen mag ik een redelijk inschrijfgeld vragen om mijn onkosten betaald te krijgen. 
 7. Ik verklaar dat mijn puppy's zullen worden opgevoed en gesocialiseerd binnen mijn gezin of een voogdgezin.  
 8. Ik zal alle puppykopers voorzien van alle informatie die ze nodig hebben. Ik zal hen op verzoek alle gezondheidsdocumenten laten zien, inclusief de röntgenfoto's. Ik zal ervoor zorgen dat de puppykopers voldoende worden geïnformeerd over wat er nodig is om voor een puppy te zorgen en hoe ze een puppy moeten opvoeden. Ik beloof de puppykoper te helpen met advies wanneer dit nodig is.
 9. Alvorens het verkoopcontract te tekenen zal ik de aspirant-puppykopers de gelegenheid geven om hun allergie te laten testen door die persoon(en) in contact te laten komen met een bewezen allergievriendelijke AES Australian Labradoodle in een allergievriendelijke omgeving.

29 In het verkoopcontract wordt een voorziening getroffen voor het geval een pup in de eerste 24 maanden van zijn leven aan een levensbedreigende erfelijke ziekte lijdt. Volgens het contract draagt de fokker bij in de kosten van noodzakelijke dierenartsbehandelingen met een maximum van de verkoopprijs van de pup. Aanvullende details zullen worden gespecificeerd in het verkoopcontract.

 1. In het contract zal ik vermelden dat wanneer de pup naar een ander gezin moet, de koper contact dient op te nemen met de fokker (het is niet toegestaan dat de pup via internet of via een advertentie in de krant wordt aangeboden of verkocht). Ik zal helpen de pup te vervangen als de eigenaar hier niet toe in staat is, inclusief het regelen van een financiële regeling tussen de puppykoper en de nieuwe eigenaar.
 2. Ik verzeker de puppykopers dat ze een gecertificeerde ALFA-Europe stamboom krijgen (inclusief de originele documenten omtrent DNA-profilering en afstammingsverificatie).

Beloften richting collega fokkers

 1. Ik zal mijn collega fokkers eerlijk en met respect behandelen en hen alle informatie geven die ze nodig hebben om een fokhond/puppy bij mij te kopen. Om later meningsverschillen te voorkomen, beloof ik dat ik van elke zakelijke overeenkomst tussen mijn collega fokkers en mij (aan-/verkoop fokdieren en aan-/verkoop dekdienst) een contract zal maken.

Let op: Bij onenigheid met een collega fokker beloof ik het probleem op te lossen volgens art.37 en 38. 

 1. Als ik een fokpup of fokhond verkoop, moet ik alle originele documenten van die fokpup of fokhond aan de nieuwe eigenaar overhandigen. Indien de pup of hond verkocht is aan een fokker die in het buitenland woont, zal ik die documenten aangetekend opsturen.  
 2. Ik beloof dat als ik een fokpup verkoop aan een toekomstige fokker, ik deze nieuwe fokker zal coachen en op alle mogelijke manieren zal helpen om hem te helpen een verantwoorde fokker te worden.
 3. Ik mag gebruik maken van voogdijgezinnen, tenzij de fokker van mijn fokhond dit expliciet heeft verboden in ons koop/verkoopcontract of dit een van de voorwaarden is die in het opgemaakte contract staat in geval van een dekreu (zie art. 32). .).
 4. Als een fokpup lijdt aan een genetische afwijking of blijkt dat de fokpup ongeschikt blijkt te zijn voor de fok, heeft de puppykoper het recht om een nieuwe pup uit dezelfde foklijn te halen (of een andere pup als beide partijen dat hebben afgesproken). daarop), voor de prijs van een hond. De pup die niet in aanmerking kwam moet gecastreerd worden.
 5. Bij onenigheid of conflict zal ik proberen dit probleem op een bevredigende manier op te lossen. Als de strijdende partijen het probleem niet kunnen oplossen, zal ik de zaak voorleggen aan de Onafhankelijke Commissie (zie de tuchtprocedures van ALFA-Europe), waarvan ik de uitkomst van hun oordeel zal aanvaarden.
 6. Ik beloof dat ik de Onafhankelijke Commissie alle documenten zal bezorgen die ze nodig hebben om mijn zaak in overweging te nemen.

 

 1. Met mijn handtekening verklaar ik dat ik deze Code of Ethics inclusief alle implicaties ervan heb begrepen. Ik verklaar dat ik ook de tuchtprocedures heb gelezen en begrepen. Ik ga ermee akkoord dat bij interpretatieverschillen door verschillende vertalingen de Engelse versie van de Code of Ethics en het Fokkerij- en Registratiereglement van ALFA Europe doorslaggevend is. 
 2. Wanneer de oorspronkelijke taal van de fokker iets anders is dan de Engelse taal, heb ik de vertaalde versie begrepen en ondertekend.
nl_NLDutch