Fokreglement en Registratiereglement

Fokreglement en Registratiereglement

Invoering

De bestuursleden die dit reglement hebben geschreven hebben veel ervaring met honden maar ook met het fokken van honden, sommigen leven al meer dan 40 jaar met een roedel honden. Hun kennis van de hondenwereld en het kijken naar de veranderingen door de jaren heen die onder andere leidden tot de BBC-documentaire: “Pedigree exposure” hebben de oprichters van ALFA-Europe geïnspireerd tot het opzetten van een fokreglement en een registratiesysteem waarmee de stichting de fokker kan controleren. in elke stap van zijn fokprogramma. Links naar pedigrees geëxposeerd en soortgelijke Nederlandse en Duitse documentaires zijn te vinden op de linkpagina.

Door verplichte Fokkerijregels en Registratiereglementen in te voeren voor elke fokker die zijn hond heeft geregistreerd bij ALFA-Europe, brengen we het principe "vertrouwen is goed, maar controle is beter" in praktijk. Een principe dat bewezen heeft te kloppen gezien alle schandalen op alle niveaus in onze samenleving…. en helaas was en is het fokken van honden geen uitzondering.

Uiteraard blijft het bestuur van ALFA-Europe op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijke inzichten binnen de hondenwereld evenals de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving over het welzijn van honden. ALFA-Europe waardeert de mening van ervaren fokkers die hun honden bij ALFA-Europe hebben geregistreerd.

 

INHOUD

  1. Algemene bepalingen

1.1 Fokken

1.2 Gezondheid en verantwoordelijkheid

1.3 Formulieren verwerken – gewaarmerkte kopieën

1.4 Administratiekosten

1.5 De puppykoper en de fokker

1.6 Overtredingen

1.7 Onvoorzien

  1. Basisregistratiebepalingen

2.1 Aanmelding en registratie

(2.1e Een niet geregistreerde fokpup of -hond kopen)

2.2 Identificatie en Registratie

2.3 De microchip

2.4 Verzamelen van DNA-monsters

2.5 Het formulier voor het indienen van monsters

2.6 De analysecertificaten (de resultaten van het DNA-onderzoek)

  1. Gezondheidsvoorzieningen

3.1 Algemene gezondheidseisen

3.2 De algemene gezondheidsverklaring

3.3 Het heup- en ellebogencertificaat – De röntgenfoto's

3.4 DNA prcd-PRA certificaat – Duidelijk door afstamming

3.5 Aanvullende gezondheidstesten

3.6 Gezondheidsproblemen melden

  1. Dierenwelzijnsbepalingen

4.1 De stoeterij

4.2 De teef

4.3 Aantal nesten

4.4 Verzorging en socialisatie van nesten

  1. De registratie van fokhonden

5.1 Het aanvraagformulier voor het inschrijven van een Australian Labradoodle als AES Australian Labradoodle

  1. Fokken

6.1 Fokken met geregistreerde fokhonden

6.2 Het dekbewijs

6.3 Fokken met een niet geregistreerde dekreu

6.4 Het gebruik van diepvries/gekoeld sperma van een geregistreerde dekreu

6.5 Het gebruik van diepvries/gekoeld sperma van een niet-geregistreerde dekreu

6.6 Het gebruik van diepvriessperma van een overleden niet-geregistreerde dekreu

6.7 Het gebruik van diepvriessperma van een overleden geregistreerde dekreu

6.8 Dekdienst geven aan een niet-geregistreerde teef

6.9 Fokregels betreffende erfelijke ziekten

6.10 Fokregels betreffende inteelt

  1. Nest registraties

7.1 Nesten van geregistreerde ouders

7.2 Registratie van een nest van een niet-geregistreerde dekreu

  1. De-geslachtsbepaling

8.1 Castratie / sterilisatie

8.2 Het ontslachtingsformulier

  1. De stambomen

9.1 De stamboom van ALFA-Europe

9.2 Presentatie van de stambomen aan de puppykoper

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 Fokken

1.1a Door de ethische code van ALFA-Europe te ondertekenen, belooft de fokker dat hij alleen zal fokken met ALFA-Europe geregistreerde Australian Labradoodles (AES Australian Labradoodle).

Let op: AES staat voor ALFA-Eeuropa Studboek

1.1b Het is de fokker niet toegestaan om naast zijn AES Australian Labradoodle fokprogramma een ander (Australisch) Labradoodle fokprogramma van lookalikes te hebben. Maar de fokker mag fokken met een ander door de FCI erkend ras als hij ook lid is van die bepaalde officiële rasvereniging in zijn land en hij fokt volgens de regels van deze rasvereniging.

1.1c De fokker fokt het AES Australian Labradoodle ras op verantwoorde wijze.

1.2 Gezondheid en verantwoordelijkheid

1.2a De fokker zorgt ervoor dat de deugdelijkheid en de gezondheid van het AES Australian Labradoodle ras centraal staan in zijn fokprogramma.

1.2b De fokker verzamelt zorgvuldig informatie over genetische afwijkingen en meldt deze aan ALFA-Europe.

Opmerking: Deze informatie is alleen voor ALFA-Europe's administratie en zal niet openbaar worden gemaakt, maar deze informatie kan tussen fokkers tijdens hun vergaderingen worden besproken. Een overzicht van de algemene gezondheidsenquête(s) zal zowel op de website van ALFA-Europe als op de website van de IEALB worden gepubliceerd.

De IEALB is de Club van fokkers van Australian Labradoodles die geregistreerd staan bij ALFA-Europe.

1.3 Indienen en verwerken van formulieren – gewaarmerkte kopieën

1.3a ALFA-Europe zal het hele proces van fokken kunnen controleren door formulieren te gebruiken die kunnen worden gedownload van de ALFA-Europe-website.

Let op: Het gebruik van het mutatieformulier is verplicht als de fokker verandert van adres, e-mailadres, de fokhond met pensioen gaat, verandering van eigenaar enzovoort. 

1.3b De fokker is altijd verantwoordelijk voor het correct invullen en indienen van de formulieren volgens de instructies op elk formulier. Formulieren moeten vergezeld gaan van de vereiste documenten. De fokker dient de formulieren en overige documenten digitaal aan te leveren (zie 1.3e en 1.3f).

1.3c Indien documenten (waaronder foto's of andere bijlagen) ontbreken of onleesbaar zijn (vastgesteld door de secretaris van ALFA-Europe), wordt de fokker hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Nieuwe formulieren of documenten moeten binnen 4 weken worden ingeleverd.

Opmerking: verklein de afbeeldingen alstublieft; gebruik een van de voorgestelde gratis programma's voor het wijzigen van de grootte van afbeeldingen op onze downloadpagina.

1.3d Indien ALFA-Europe de documenten genoemd in art. 1.3c binnen 4 weken wordt de aanvraag afgewezen, tenzij de aanvrager een redelijke motivering heeft ter beoordeling van het bestuur.

1.3e De fokker dient altijd gewaarmerkte kopieën in te dienen. Gewijzigde ALFA-Europe formulieren zijn niet toegestaan.

Let op: De eigenaar van de hond dient in het bezit te zijn van alle relevante originele documenten. Dit betekent dat wanneer de fokker een fokpup/hond aan een andere fokker verkoopt, hij de originele documenten aan de nieuwe eigenaar moet overhandigen. De originele documenten moeten aangetekend worden verzonden.

Voor transportprocedures kan de fokker gebruik maken van gewaarmerkte kopieën van de originele documenten.

1.3f Echte kopieën kunnen op twee verschillende manieren worden gemaakt. ALFA-Europe definieert een gewaarmerkte kopie als volgt:

– Echte kopieën zijn ondertekende papieren kopieën van de formulieren met een originele handtekening van de fokker. Met zijn handtekening bevestigt de fokker dat het ondertekende document een gewaarmerkte kopie is van het originele document. Deze echte kopieën moeten worden gescand om echte digitale kopieën te maken en per e-mail naar ALFA-Europe te sturen.

– De tweede methode is om een kopie van het origineel te maken (gemaakt met een scanner, gebruik 300 dpi) en hier een PDF van te maken, een elektronische handtekening op de PDF te zetten en het afgevlakte PDF-bestand per e-mail naar ALFA-Europe te sturen .

Uitzondering: De fokker moet eerst de Code of Ethics printen, ondertekenen en per post opsturen naar het ALFA-Europe kantoor (de fokker krijgt de ondertekende Code of Ethics digitaal teruggestuurd (als ontvangstbevestiging).

1.3g ALFA-Europe is gerechtigd om elke aanvraag en de gepresenteerde gegevens te controleren op alle relevante bevoegdheidsniveaus.

1.3h De administratiekosten of retributies moeten zijn betaald voordat een aanvraag tot registratie (inclusief het printen van stambomen) kan worden verwerkt.

1.3i De fokker moet ALFA-Europe of zijn vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een dierenarts in uw land) altijd de originele documenten kunnen tonen.

1.4 Administratiekosten

1.4a De verschuldigde vergoeding moet worden betaald op dezelfde dag dat de fokker zijn aanvraagformulier indient.

1.4b De betreffende tarieven staan vermeld op de website van ALFA-Europe.

Let op: Fokkers worden eerst per e-mail geïnformeerd over prijswijzigingen voordat deze op de website worden gepubliceerd.

1.5. De puppykoper en de fokker

1.5a De fokker dient te werken met een verkoopcontract waarin de rechten en plichten van koper en verkoper zijn vastgelegd en waarin de kenmerken en bijzondere eigenschappen van de ouders en de pup zijn beschreven.

ALFA-Europe raadt ten zeerste aan gebruik te maken van het door ALFA Europe opgestelde verkoopcontract.

Let op: Indien de fokker een ernstig meningsverschil heeft met een puppykoper, heeft de puppykoper het recht (zoals vastgelegd in het koop/verkoopcontract, versie 2014) om zijn zaak te laten bekijken door het bestuur van ALFA-Europe.

1.5b Bij uitgestelde castratie of sterilisatie (om medische redenen) dient de fokker tijdelijk (mede-)eigenaar van de pup te blijven (de pupkoper krijgt een contract dat aangepast is aan deze situatie).

ALFA-Europe raadt ten stelligste aan om gebruik te maken van het door ALFA Europe opgestelde aangepaste verkoopcontract.

Let op: De fokker kan ervoor kiezen om de pup te houden totdat de pup gecastreerd is.

1.6. Overtredingen

1.6a Indien de fokker de Ethische Code en/of het Fokreglement van ALFA Europe overtreedt, kan de overtreding op de website van ALFA-Europe worden gepubliceerd. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan de fokker worden uitgesloten van het registreren van toekomstige fokhonden en nesten in de toekomst.

1.6b Disciplinaire maatregelen alsmede beroepsprocedures zijn vastgelegd in een aparte bijlage bij het Fok- en Registratiereglement.

1.7. Onvoorzien

1.7a Indien er vanwege noodzaak van genetische diversiteit uitzonderingen worden gemaakt op het Fok- en Registratiereglement, zal dit altijd gebaseerd zijn op een besluit van het bestuur van ALFA-Europe, hierbij zal advies worden ingewonnen bij ervaren fokkers.

1.7b Indien zich een situatie voordoet waarin het fokreglement niet is voorzien, dan beslist het bestuur van ALFA-Europe.

  1. Basisregistratiebepalingen

2.1a Nakomelingen van reeds bij ALFA-Europe geregistreerde fokhonden kunnen zijn

geregistreerd als fokhond wanneer ze slagen voor hun gezondheidstest (zie hoofdstuk 3 Gezondheid

bepalingen) na het indienen van het aanvraagformulier voor een fokhond.

2.1b ALFA-Europe zal altijd een beslissing nemen over elke inschrijving op basis van het ingediende aanvraagformulier en de vereiste documenten.

2.1c Alleen goedgekeurde aanvragen van fokhonden worden geregistreerd als AES Australian Labradoodles.

2.1d Nakomelingen van geregistreerde fokhonden worden geregistreerd met hun nestregistratienummer (zie voor nakomelingen van een niet-geregistreerde dekreu art. 6.3c en 7.2a).

2.1e Een fokpup of fokhond kopen waarvan de ouders niet bij ALFA-Europe zijn geregistreerd.

 

Om te voorkomen dat u een fokpup aanschaft die niet geregistreerd kan worden, is het verplicht om het beoordelingsformulier te gebruiken en dit formulier samen met zoveel mogelijk gegevens die u kunt overleggen naar ALFA-Europe te sturen. De informatie die u nodig heeft, staat vermeld in de instructies op het beoordelingsformulier.

ALFA-Europe zal alle ingediende documenten bekijken en u zo snel mogelijk laten weten of deze fokpup of fokhond in aanmerking komt.

Let op: fokken met niet geregistreerde fokhonden is volgens art. 1.1a, b niet toegestaan. (zie ook art.5 van de Ethische Code).

 

2.2 Identificatie en Registratie

2.2a Een goede identificatie en registratie is noodzakelijk om echte stambomen te verkrijgen, fraude te voorkomen, inteelt te voorkomen of de kans op erfelijke ziektes te vermijden.

DNA-analyse maakt de “DNA-vingerafdruk” van elke onderzochte hond mogelijk. Door het DNA-profiel te koppelen aan de ISO-microchip van de hond wordt identificatie eenvoudig en zonder enige twijfel mogelijk. Als de ouders een DNA-profiel en een microchip hebben, kan het laboratorium de afstamming van de gepresenteerde nakomelingen verifiëren.

2.3 De microchip

2.3a Alle honden dienen te zijn voorzien van een microchip bestaande uit 15 cijfers volgens de laatste ISO norm. Indien een geïmporteerde hond geen correcte microchip heeft geïmplanteerd, moet de hond een extra ISO-microchip krijgen.

2.3b Als de pups 6 weken oud zijn, krijgen ze hun eerste vaccinatie, dit is ook de beste gelegenheid om hun microchip te laten implanteren. Tegelijkertijd kunnen ze ook door de dierenarts worden afgeveegd. 

Let op: Afhankelijk van het land waar de fokker woont, kan het vaccinatieprotocol verschillen.

2.4 Verzamelen van DNA-monsters

2.4a Van alle pups van elk nest moet DNA-materiaal worden afgenomen om een eigen DNA-profiel te krijgen en hun afstamming te laten verifiëren.

2.4b De DNA-monsters (bloedafname of wangswabs) moeten worden afgenomen door een dierenarts nadat de pup of hond zijn microchip heeft gekregen. Elke zak of container waarin het monster wordt bewaard, moet voorzien zijn van de volledige naam en het microchipnummer van de betreffende puppy of hond.

2.4c Indien een nieuwe fokhond niet het DNA-profiel volgens ISAG 2006 heeft, moet deze fokhond een nieuw DNA-profiel krijgen door Dr. Van Haeringen Laboratorium om de afstamming van toekomstige nakomelingen te kunnen verifiëren.

2.4d Indien een DNA-monster onvoldoende is om een betrouwbaar DNA-profiel te maken of de afstammingsverificatie twijfelachtig is, zal het aangewezen laboratorium ALFA-Europe vragen of de fokker nieuwe DNA-monsters indient. De veredelaar wordt gevraagd om nieuwe monsters in te dienen. Voor het aanleveren van nieuwe DNA-monsters dient de fokker gebruik te maken van het monsteraanleverformulier. Wanneer het om een huishond gaat, is het niet verplicht om de nieuwe DNA-monsters door een dierenarts te laten nemen.

2.4e Indien u een DNA-test voor een hond of puppy wilt bestellen, anders dan de testen die in de prijslijst staan, dient u deze test te bestellen met behulp van een ALFA-Europe monster aanleverformulier (Bestelformulier aanvullende DNA-test ). Zo voorkomen we administratieve verwarring tussen de betrokken partijen.

2.5 Het formulier voor het indienen van monsters

2.5a Voor het insturen van de monsters dient de fokker gebruik te maken van het monsteraanleverformulier van ALFA-Europe. Na analyse van de DNA-monsters zal het laboratorium de gegevens van de formulieren voor het indienen van monsters gebruiken om de certificaten van de identiteit van de hond (met de markeringen) en de afstammingsverificatie te kunnen produceren.

2.5b Nadat de volledige namen van de pups bekend zijn, dient het inzendformulier voor monsters tweemaal te worden ingevuld volgens de instructies op het formulier. Gebruik een van de microchipstickers om fouten te voorkomen.

2.5c De dierenarts dient de gehele procedure te bevestigen met zijn handtekening en een stempel van zijn praktijk op het monsteraanleverformulier. Ook de fokker dient dit formulier te ondertekenen.

Het is mogelijk dat ALFA-Europe de testresultaten niet herkent als het inzendformulier voor monsters niet is ingevuld volgens de instructies op het formulier.

2.5d Een van de ingevulde formulieren dient samen met de verzegelde zakjes met wattenstaafjes opgestuurd te worden naar het Dr. van Haeringen Laboratorium. Het andere ingevulde formulier of een gewaarmerkte kopie moet naar ALFA-Europe worden gestuurd.

Let op: Het adres van het laboratorium vindt u in de instructies op het formulier.

2.5e Er zijn zeven verschillende voorbeeldinzendingsformulieren:

– 1) een individueel inleverformulier voor het aanleveren van een DNA-profiel inclusief ouderlijk toezicht;

– 2) een voorbeeld van een aanleverformulier betreffende prcd-PRA;

– 3) een formulier voor het inleveren van nestmonsters;

– 4) een combinatiepakket met vachtkleurvariaties

– 5) Onjuiste vacht / meubels

– 6) een bestelformulier (voor een andere) DNA-test van VHL-genetica

– 7) een monsteraanleverformulier voor het geval een nieuw DNA-monster wordt gevraagd door het laboratorium.

2.6 De analysecertificaten

2.6a De testresultaten (van een DNA-profiel) worden beschreven in twee analysecertificaten:

– een analysecertificaat waarin alle gegevens van de geteste hond en de 18 DNA-merkers (het DNA-profiel) vermeld staan.

– een analysecertificaat waarin vermeld staat dat de afstamming van de hond aan de hand van de DNA-profielen is geverifieerd.

2.6b Kopieën van de certificaten worden opgeslagen in de database van ALFA-Europe.

2.6c De originele certificaten worden samen met de stambomen naar de fokker gestuurd.

2.6d De fokker dient de certificaten en de stambomen aan iedere pupkoper te overhandigen.

3. Gezondheidsvoorzieningen

3.1 Algemene gezondheidseisen

Om voor registratie in aanmerking te komen moet de fokhond beschikken over:

– een geldige algemene gezondheidsverklaring;

– een geldig heup- en elleboogcertificaat;

– een geldig DNA prcd-PRA certificaat

3.2 De algemene gezondheidsverklaring

3.2a Een algemene gezondheidsverklaring is een formulier dat wordt ingevuld door de dierenarts of kliniek waar de fokker normaliter heen gaat voor medische behandelingen, vaccinaties etc.

De algemene gezondheidsverklaring is maximaal 18 maanden geldig. Indien de teef binnen deze periode echter voor de tweede keer gedekt wordt, heeft zij een nieuwe gezondheidsverklaring nodig waarin de dierenarts verklaart er geen bezwaar tegen te hebben dat de teef gedekt wordt.

3.3 Het heup- en ellebogencertificaat / de röntgenfoto's

3.3a Fokhonden die geboren zijn na 1 juli 2008 dienen minimaal één jaar oud te zijn op het moment dat de röntgenfoto's worden gemaakt.

3.3b De röntgenfoto's van heupen en ellebogen moeten worden gemaakt door een gespecialiseerde kliniek of door een dierenarts die ervaring heeft met het maken van röntgenfoto's van fokhonden. ALFA Europe accepteert testrapporten van OFA, Pennhip™, BVA (of vergelijkbaar) en van een ervaren dierenarts.

3.3c Wanneer de röntgenfoto's en het onderzoek worden uitgevoerd door een ervaren dierenarts, dienen de fokker en de dierenarts het formulier Heupen en Ellebogen van ALFA-Europe in te vullen.

3.3d De eigenaar van de fokhond dient in het bezit te zijn van het originele keuringsrapport en de röntgenfoto's (dit kan ook een digitale opname zijn).

3.3e De fokker dient een gewaarmerkt afschrift (volgens art. 1.3e – f) van het keuringsrapport in te dienen bij ALFA-Europe.

3.4 DNA prcd-PRA certificaat – duidelijk door afstamming

3.4a Elke (toekomstige) fokhond dient in het bezit te zijn van een geldig DNA prcd-PRA certificaat.

Testrapport uitslag getroffen/lijder wordt niet geaccepteerd (zie art. 6.9b).

3.4b Wanneer beide ouders een geldig DNA prcd-PRA certificaat hebben waarin beide testuitslagen “normaal” aangeven heeft de fokker de mogelijkheid om testen achterwege te laten.

Het nageslacht heet "Duidelijk door afstamming“.

3.4c In het geval een of beide ouders van de hond niet in onze database staan, is de DNA prcd-PRA-test verplicht en moet deze worden uitgevoerd volgens de instructies op het monsterinzendformulier voor een aanvullende test.

3.4d Nakomelingen bestemd voor de fokkerij van één ouder die duidelijk is door afstamming (geen certificaat) moeten DNA prcd-PRA-onderzoek ondergaan.

3.5 Aanvullende gezondheidstesten

3.5a Zodra zich binnen de AES Australian Labradoodle populatie een ernstig gezondheidsprobleem voordoet, worden aanvullende onderzoeken verplicht gesteld.

3.5b Wilt u een hond of puppy DNA laten testen voor andere onderzoeken, dan staat vermeld in artikel 2.5e.

gebruik alstublieft de Bestelformulier DNA-test (die worden aangeboden door het Dr. van Haeringen Laboratorium)

Let op: raadpleeg de formulieren die u zijn toegestuurd.

3.6 Gezondheidsproblemen melden

3.6 De fokker is verplicht ernstige gezondheidsproblemen te melden bij ALFA-Europe. De fokker moet de puppykoper vragen om ook een gezondheidsprobleem aan ALFA-Europe te melden ( gerelateerd aan art. 1.2 ).

4. Dierenwelzijnsbepalingen

4.1 De stoeterij

4.1a De fokker zorgt ervoor dat een dekreu niet gebruikt wordt voordat hij één jaar oud is en geregistreerd is.

4.2 De teef

4.2a De fokker zorgt ervoor dat een teef niet wordt gedekt voor de leeftijd van 16 maanden.

4.2b De fokker zorgt ervoor dat de teef niet ouder is dan zes jaar op de dag dat zij haar eerste nestje krijgt.

4.2c De fokker zorgt er tevens voor dat de teef niet meer wordt gedekt na de dag dat zij 8 jaar is geworden.

4.3 Aantal nesten

4.3a De fokker zorgt ervoor dat de teef in een periode van 24 maanden niet meer dan twee nesten krijgt. De periode tussen de nesten mag niet korter zijn dan 10 maanden. De periode van 24 maanden gaat in op de datum dat de dekking voor het eerste van de twee nesten, geboren binnen deze periode, heeft plaatsgevonden.

4.3b De fokker zorgt ervoor dat de teef tijdens haar leven niet meer dan 5 nesten krijgt, ook in het buitenland geboren nesten.

4.4 Verzorging en socialisatie van het nest

4.4a De fokker draagt er zorg voor dat de pups en de teef alle medische zorg krijgen die zij nodig hebben. De pups groeien op in het gezin van de fokker en worden gesocialiseerd met kinderen en andere honden of andere gezelschapsdieren. Pups zullen het pand van de fokker niet verlaten voordat ze minimaal 8 weken oud zijn om naar hun nieuwe baasjes te gaan.

5. Registratie van fokhonden

5.1 Registreer een Australian Labradoodle als AES Australian Labradoodle

5.1a Authentieke Australian Labradoodles die een 100% RM /TP stamboom hebben en hun bewezen nakomelingen komen in aanmerking voor registratie bij ALFA-Europe.

 

5.1b Australian Labradoodles uit onderbroken lijnen kunnen in aanmerking komen als ze voldoen aan alle andere registratiecriteria zoals beschreven in art. 5.1d (zie ook art. 1.7a, 2.1a en b).

5.1c Een aanvraagformulier voor het inschrijven van een fokhond uit geregistreerde ouders dient door de fokker te worden ingevuld en ingediend vóór de leeftijd van 24 maanden. Het aanvraagformulier moet vergezeld gaan van alle vereiste documenten die in dit formulier worden vermeld. 

Elke verkochte hond die niet gecastreerd is (ook verkochte reuen waarvan de fokker het dekrecht heeft), moet dezelfde procedure volgen als een toekomstige fokhond wat betreft zijn gezondheidsonderzoeken.

5.1d Eisen voor honden die beoordeeld gaan worden of ze in aanmerking komen voor registratie dienen de volgende documenten te overleggen:

– een getekende stamboom (met vermelding van zijn microchipnummer)

– een DNA-profiel inclusief geverifieerde afstamming;

– geldige gezondheidspapieren (heupen/elleboogcertificaat; prcd-PRA certificaat; evenals een gezondheidscertificaat)

– een foto in showstand én van de voorkant (in zittende houding)

5.1e ALFA-Europe publiceert alle relevante hoofdgegevens van fokhonden op haar website na controle en goedkeuring van het ingediende aanvraagformulier en de benodigde documenten.

5.1f Na registratie van de hond verstrekt ALFA-Europe aan de fokker een uniek registratielogo met een AES-registratienummer dat de fokker op zijn website dient te plaatsen naast de hoofdfoto van de geregistreerde hond.

5.1g De hoofdfoto van een eventuele toekomstige fokhond /pup die nog niet geregistreerd is (omdat hij/zij nog te jong is) moet gemarkeerd worden met de tekst “Te jong voor keuring”.

6. Fokken

6.1 Fokken met geregistreerde fokhonden

6.1a De fokker fokt alleen met geregistreerde honden, tenzij de fokker gebruik maakt van het bepaalde in art. 1.1b, 6.3., 6.5 en 6.6.

6.2 Het dekbewijs

6.2a Na dekking (inclusief kunstmatige inseminatie) dienen de fokker en de eigenaar van de dekreu (ook indien de dekreu overleden is) het dekbewijs in te vullen. Dit certificaat moet worden ingeleverd bij het aanvraagformulier zwerfafval. Beide dieren dienen in het bezit te zijn van een geldig Algemeen Gezondheidscertificaat.

Let op: Het is niet toegestaan om meer dan één dekreu voor één nest te gebruiken. Indien blijkt dat na uitgebreid onderzoek van de DNA-merkers het laboratorium concludeert dat er voor één nest verschillende dekreuen zijn gebruikt, wordt dit (na het volgen van een disciplinaire procedure) gepubliceerd op de website van ALFA-Europe.

6.3 Fokken met een niet geregistreerde dekreu

6.3a Indien een fokker een niet-geregistreerde Australian Labradoodle dekreu wil gebruiken, dient de fokker vooraf toestemming te verkrijgen. Om toestemming te krijgen moet de fokker de dekreu presenteren als als hij wil deze hond aanmelden door het beoordelingsformulier te gebruiken en in te dienen. Natuurlijk zal de dekreu dat niet zijn

geregistreerd. De fokker is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van alle documenten.

Let op: De fokker dient tevens een volledig ingevuld dekbewijs te overleggen welke door beide fokkers is ondertekend.

6.3b Na bestudering van de gepresenteerde informatie beslist ALFA-Europe of de dekreu mag worden ingezet. Binnen drie weken na zijn verzoek per e-mail krijgt de fokker schriftelijk antwoord op zijn verzoek.

Voordat ALFA Europe een beslissing neemt, mag de hond niet als dekreu worden ingezet.

6.3c Indien de dekreu ingezet mag worden, ontvangt de fokker per email het dekbewijs met een getekende toestemming van het bestuur van ALFA-Europe.

6.3d De eigenaar van de niet-geregistreerde dekreu dient een nieuw DNA-monster in te dienen met behulp van het ALFA-Europe-monsteraanleverformulier, uitgevoerd door VHL, om afstammingsverificatie van zijn nakomelingen mogelijk te maken alvorens te dekken.

Let op: De eigenaar van de teef is verantwoordelijk voor de betaling van de DNA-test aan ALFA-Europe.

6.4 Het gebruik van diepvries- of gekoeld sperma van een geregistreerde dekreu

6.4a Hiervoor gelden dezelfde regels als bij een normale dekdienst. De fokker mag diepvriessperma van een geregistreerde hond gebruiken als hij heeft voldaan aan de eisen zoals beschreven in art. 6.1a en art. 6.2a.

6.5 Het gebruik van diepvriessperma van een niet-geregistreerde dekreu

6.5a De fokker mag diepvriessperma gebruiken van een niet-geregistreerde dekreu, mits voldaan is aan alle registratie-eisen voor de fokkerij conform dit fokreglement zoals beschreven in art. 6.2a, art. 6.3a, b, c en d.

Wat een geldige gezondheidsverklaring betreft: een dekreu die nakomelingen heeft voortgebracht met bewezen erfelijke levensbedreigende ziekten is niet toegestaan.

6.6 Het gebruik van diepvriessperma van een overleden geregistreerde dekreu

6.6a De fokker mag diepvriessperma gebruiken van een overleden geregistreerde hond als hij heeft voldaan aan de eisen zoals beschreven in art. kunst. 6.2a. Wat een geldige gezondheidsverklaring betreft: een dekreu die nakomelingen heeft voortgebracht met bewezen erfelijke levensbedreigende ziekten is niet toegestaan.

6.7 Gebruik van diepvriessperma van een overleden niet-geregistreerde dekreu

6.7a De fokker mag diepvriessperma gebruiken van een overleden niet-geregistreerde dekreu, mits aan alle eisen voor de fokkerij is voldaan conform dit fokreglement zoals beschreven in art. 6.2 en 6.3a, b en c. Wat betreft een geldige gezondheidsverklaring: een dekreu die nakomelingen heeft voortgebracht met bewezen erfelijke levensbedreigende ziekten is niet toegestaan.

6.8 Dekdienst geven aan een niet-geregistreerde teef

6.8a Het geven van een dekking aan een niet-geregistreerde teef is niet toegestaan.

6.9 Fokregels betreffende erfelijke ziekten

6.9a Recessief erfelijke ziekten:

Fokken met twee dragers van een bewezen erfelijke ziekte is niet toegestaan.

6.9b Dominante erfelijke ziekten:

Het fokken met een zieke/lijder of zelfs met een drager van een autosomaal dominante erfelijke ziekte is niet toegestaan.

6.10. Fokregels met betrekking tot inteelt

6.10a De volgende combinaties zijn niet toegestaan:

Paring tussen broer en zus

Paring tussen vader en dochter

Paring tussen moeder en zoon

Paring tussen grootvader en kleindochter

Paring tussen oma en kleinzoon

7. Nestregistraties

7.1 Nesten van geregistreerde ouders

7.1a Nesten van geregistreerde fokhonden komen automatisch in aanmerking voor registratie als zij voldoen aan dit Fok- en Registratiereglement. De fokker dient het nestregistratieformulier binnen 4 weken na de geboorte van het nest per e-mail in te dienen.

7.1b Iedere pup krijgt een individueel nestregistratienummer. Na ontvangst van de DNA-testresultaten van het laboratorium wordt het Laboratorium ID-nummer (vertegenwoordigend het DNA-profiel) van elke pup toegevoegd aan de individuele nestregistratie. Deze wordt opgenomen in onze database.

7.2 Registratie van een nest van een niet-geregistreerde dekreu

7.2a De fokker moet een nestregistratieformulier invullen, inclusief de vereiste documenten en het dekbewijs overleggen (art. 6.3c.) waarin ALFA-Europe toestemming heeft gegeven om de niet-geregistreerde dekreu voor deze dekking te gebruiken.

8. Geslachtsbepaling

8.1 Castratie / sterilisatie

8.1a De fokker garandeert dat alle pups die niet voor de fokkerij worden gebruikt, gesteriliseerd of gecastreerd zullen zijn voordat ze het huis / gezin van de fokker verlaten voordat ze naar hun nieuwe eigenaren gaan.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor pups die om medische redenen niet geopereerd kunnen worden. De fokker blijft eigenaar/mede-eigenaar totdat de pup gecastreerd is.

8.1b In sommige gevallen kan de fokker toestemming krijgen om pups met een contract voor uitgestelde castratie te verkopen wanneer de fokker het bestuur van ALFA-Europe informeert dat vroege castratie in zijn land verboden is.

De fokker moet het websiteadres van de publicatie van een dergelijke wet overhandigen voordat de fokker toestemming krijgt.

8.1c De castratie van een reu betekent altijd een volledige castratie en de sterilisatie van de teef betekent dat de eierstokken worden verwijderd, dus “knippen” is niet toegestaan.

8.2 Het ontslachtingsformulier

8.2a Het ALFA-Europe de-sexing formulier moet worden ingevuld door de fokker, gestempeld en ondertekend door de dierenarts die de operatie heeft uitgevoerd. Op het ontslachtingsformulier staan alle puppy's, mogelijke fokpuppy's en puppy's die om medische redenen nog niet geopereerd zijn.

Een gewaarmerkt afschrift moet naar ALFA-Europe gestuurd worden.

Let op: Indien een pup om medische redenen niet gecastreerd kan worden, dient de fokker een verklaring van de dierenarts te overleggen met de reden waarom de pup niet geopereerd kan worden.

8.2b Er zijn twee verschillende vormen van ontslachting, afhankelijk van de situatie.

A Vorm van ontslachting van zwerfvuil en een Individuele ontslachtingsvorm.

Het formulier Individuele ontslachting moet worden gebruikt bij een uitgestelde operatie, wanneer de hond met pensioen gaat of niet slaagt voor de gezondheidstest.

8.2c Als een toekomstige fokhond de gezondheidstest niet doorstaat, moet hij worden gesteriliseerd of gecastreerd. Een Individueel de-sexing formulier dient naar ALFA-Europe gestuurd te worden.

9. De stambomen

9.1 De stamboom van ALFA-Europe

9.1a Er is slechts één echte en geldige stamboom en dat is de stamboom zoals ingediend door ALFA-Europe.

Let op: Als een fokker de pupkoper een overzicht wil geven van de ouders en voorouders van de pup (het woord “stamboom” mag niet), dan moet hij op dat overzicht vermelden: “Dit is geen stamboom: alleen ALFA- Europa levert de officiële stamboom”.

9.1b Alleen nakomelingen van geregistreerde ouders bij ALFA-Europe hebben recht op het verkrijgen van een ALFA-Europe stamboom of wanneer een niet-geregistreerde dekreu is gebruikt na schriftelijke toestemming van het bestuur.

9.1c Stambomen kunnen worden verkregen door het stamboomaanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar ALFA-Europe. Op basis van de DNA-testresultaten (de analysecertificaten) van het laboratorium en het stamboomaanvraagformulier drukt ALFA-Europe de stambomen af.

9.2 Presentatie van de stambomen aan de puppykoper

9.2a Puppy-eigenaren hebben recht op de originele documenten (de stamboom en de certificaten, DNA-profiel en afstammingsbewijs). De fokker dient kopieën van deze originele papieren te bewaren.

 

 

nl_NLDutch